top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van de Besloten Vennootschap Changer B.V. gevestigd te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer 87021919 aldaar gedeponeerd.

1. TOEPASSELIJKHEID.

1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Changer B.V. gedane aanbiedingen en offertes, met Changer B.V. gesloten overeenkomsten en aan Changer B.V. verleende opdrachten, zowel van nationale als internationale aard. 2. Onder “afnemer’’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met Changer B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n). 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Changer B.V. schriftelijk met afnemer zijn overeengekomen. 4. Indien Changer B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. 5. In het onderhavige geval dat afnemer zijn eigen inkoop voorwaarden heeft zullen ten alle tijden de algemene verkoop en- leveringsvoorwaarden van Changer B.V. prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen afnemer en Changer B.V.. Dit dient dan plaats te vinden op verzoek van de afnemer. Deze frase geldt onverminderd bij opdrachten en leveringen aan het buitenland.

2. RECHT VAN RETOUR Consumenten, die vooraf betaalde aankopen hebben gedaan via onze website, hebben het recht om artikelen binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Er is geen voorafgaande toestemming vereist voordat men artikelen retourneert.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES en OVEREENKOMSTEN 1. Alle door Changer B.V. gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van Changer B.V. -, zijn immer vrijblijvend. 2. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van Changer B.V. binden deze laatste niet, voor zover zij niet schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. Als personeelsleden van Changer B.V. zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen deel uitmaken van de directie van Changer B.V.. 3. Alle offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 14 dagen na offertedatum tenzij anders beschreven in de offerte. 4. Een overeenkomst tussen Changer B.V. en afnemer komt eerst tot stand indien en nadat een order schriftelijk door een daartoe bevoegde van de afnemer is ondertekend voor akkoord en retour gestuurd naar Changer B.V.., dan wel bij gebreke daarvan Changer B.V. tot levering overeenkomstig de order is overgegaan. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal dan gelden de datum van de schriftelijke bevestiging van de order door of namens Changer B.V. respectievelijk de datum van levering. 5. Indien door Changer B.V. een overeenkomst gesloten wordt met twee of meer partijen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. 6. Changer B.V. is bevoegd ter uitvoering van de aan haar verstrekte leveringsopdracht derden in te schakelen en de prijs hiervoor door te berekenen aan afnemer. 7. Bij franco leveringen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verzending op verzoek van afnemer komen de meerkosten ten laste van afnemer.

4. PRIJZEN 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW. 2. Tenzij uitdrukkelijk bij orderbevestiging overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen eventuele: A. Aanloopkosten, waaronder mede begrepen teken- en cliché–kosten. B. Verpakking- en behandelingskosten. 3. Bij orderprijzen lager dan € 600,- (excl. BTW) kunnen naast de verzendkosten tevens administratiekosten in rekening worden gebracht. 4. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Changer B.V. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 5. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren. 6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 echter meer dan 15 % bedraagt, is afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren. 7. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht c.q. overeenkomst zijn voor rekening van afnemer.

5. LEVERING/LEVERTIJD 1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden Changer B.V. niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata, mits binnen redelijke grenzen, geeft afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van afnemer uit de overeenkomst. 3. Aan de leveringsplicht van Changer B.V. zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen. Het ontvangstbewijs door afnemer ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Ook draagt afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor afnemer, Changer B.V. en/of voor derden mocht ontstaan. 4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door afnemer aan Changer B.V. ter beschikking zijn gesteld dan wel tijdige levering niet mogelijk is door enig toedoen van afnemer, wordt de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort dan wel met een aantal dagen, welke Changer B.V. redelijk voorkomt om alsnog aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen. 5. Bij niet tijdige aflevering dient afnemer te allen tijde Changer B.V. schriftelijk ingebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERGANG 1. Tot op het tijdstip waarop de afnemer aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van Changer B.V.. 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 is Changer B.V. gerechtigd het geleverde terug te nemen, wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 6.1 voordoet. Afnemer verleent Changer B.V. hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan afnemer een boete van € 5.000,00 per dag verbeurt, onverminderd het recht van Changer B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen. 3. Ingeval Changer B.V. het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst door overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 ontbonden. 4. Afnemer is verplicht Changer B.V. direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Changer B.V. geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 6.1 voordoet. Mocht later blijken, dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 30 % van het verschuldigde bedrag, excl. BTW, met een minimum van € 500,00. 5. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Changer B.V.: - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Changer B.V. op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239 BW; - de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn opdrachtgever bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Changer B.V. geleverde zaken te verpanden aan Changer B.V. op de manier die worden voorgeschreven in artikel 3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Changer B.V.; - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Changer B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

7. OPZEGGING BEËINDIGING OVEREENKOMST 1. Changer B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer: A. In staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, dan wel onder bewind wordt gesteld. B. Enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. C. Een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming. D. Het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden. 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Changer B.V. daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst, rente en kosten. 3. De post “winstderving”bedraagt tenminste 15 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente”zal de hoogte hebben van de wettelijke handelsrente.

8. RISICO-OVERGANG Het door Changer B.V. geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van levering voor risico van afnemer. Dit geldt ook wanneer afnemer zelf de goederen afhaalt of laat afhalen.

9. AANSPRAKELIJKHEID 1. De aansprakelijkheid van Changer B.V. uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst is beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, excl. BTW., subsidiair tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; 2. Changer B.V. is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-, materiaalkeuze e.d. van afnemer van de geleverde goederen en materialen en staat er niet voor in dat de geleverde goederen en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat afnemer voorstaat. Changer B.V. verplicht zich immers slechts tot levering van de zaken. 3. Geringe kleurafwijkingen alsmede afwijkingen in kwantiteit van 10% of minder zijn geen reden voor afkeuring. 4. Changer B.V. is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de voor het afdrukken van de uniforme artikelcode of enig ander soortgelijke code door zijn afnemer gegeven film-masters of enig ander soortgelijk materiaal, of voor de moeilijkheden of de gevolgen van moeilijkheden optredende bij het gebruik van de gedrukte code. Onder de door afnemer verstrekte film-masters worden eveneens verstaan de door de afnemer goedgekeurde proeven van drukwerk met een uniforme artikelcode. 5. Foutieve opslag van de zaken door de afnemer sluit aansprakelijkheid van de zijde van Changer B.V. uit. 6. De afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Changer B.V. kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is. Afnemer heeft de plicht voor verwerking een ingangscontrole uit te voeren en bij bezwaren, voor bewerking, direct Changer B.V. hiervan in kennis te stellen voor verder overleg. 7. Changer B.V. gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien de afnemer aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht- en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien Changer B.V. deze eisen accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van Changer B.V. doen ontstaan. 8. Changer B.V. stelt alleen drukproeven ter beschikking indien de afnemer hier uitdrukkelijk om vraagt en betaald, of indien Changer B.V. dit gewenst acht. 9. Drukproeven welke door afnemer voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.10. Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van Changer B.V. uit voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool (“streepjescode’) of enige andere code, op verzoek van afnemer aangebracht op het door Changer B.V. geleverde, en voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanige code door de daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens toerekenbare tekortkoming van Changer B.V. bij de vervaardiging. Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van afnemer worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare stoffen volgens normale productiemethoden.11. Iedere verdere aansprakelijkheid, het zij voor directe, het zij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.12. Afnemer vrijwaart Changer B.V. voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van afnemer, tenzij de door afnemer verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van Changer B.V..

10. BETALING 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant ten kantore van Changer B.V. hetzij op een door Changer B.V. aan te wijzen bankrekening. 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. 3. Indien Changer B.V. het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen van afnemer heeft ontvangen, is afnemer (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; afnemer is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente met een minimum van 1 % per maand, geldend gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. 4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer Changer B.V. alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Changer B.V. te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan) met een minimum van € 250,00 onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. 5. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente en voorts in mindering op de hoofdsom van de oudste openstaande factuur. 6. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Changer B.V. gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Changer B.V. om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Changer B.V. tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft Changer B.V. tevens recht op schadevergoeding volgens artikel 6. 7. Changer B.V. is ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd om ten allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.

11. OVERMACHT 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Changer B.V. wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, verkeers- belemmeringen of transportproblemen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Changer B.V. redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren. 2. In geval van overmacht is Changer B.V. gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Changer B.V. tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden is. Changer B.V. is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde naar rato aan afnemer te factureren. 3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 20 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. 4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Changer B.V. gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Changer B.V. niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

12. KLACHTEN 1. Afnemer verplicht zich de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken met betrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; - of de afgeleverde zaken inderdaad voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Changer B.V. ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Changer B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd. 3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat afnemer een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Changer B.V. schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven in bezit te zijn van Changer B.V.. 4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door Changer B.V. in behandeling genomen. Totdat Changer B.V. op de klacht heeft gereageerd is het afnemer niet toegestaan de geleverde producten te verwerken tenzij afnemer heeft besloten geen reclames te doen gelden. 6. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering. 7. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren. Het betreft hier onder meer, doch niet uitsluitend, afwijkingen in kleur en kwantiteit als bedoeld in artikel 8 lid 3. Reclames omtrent het gestelde in artikel 8, ten aanzien waarvan derhalve de aansprakelijkheid derhalve is uitgesloten, worden niet in behandeling genomen. 8. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

13. ANNULERING 1. Indien afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Changer B.V. het recht afnemer annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 500,00 in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs: A. Tot 31 werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 35 %. B. 30 – 20 werkdagen dagen voor de overeengekomen leveringsdatum 50 % 2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order binnen 20 werkdagen voor overeengekomen leveringsdatum, en/of na gedeeltelijke uitvoering van de order kan niet worden voldaan. 3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven is de datum van annulering.

14. AUTEURSRECHTEN/GEHEIMHOUDING / OVERDRAAGBAARHEID 1. Changer B.V. behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, recepturen en auteursrechterlijke werken voor, ook wanneer afnemer een order heeft geplaatst. 2. Het is afnemer verboden de door Changer B.V. geleverde producten te kopiëren, veranderen, reproduceren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Changer B.V.. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van € 50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Changer B.V. alle nog lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 6. 3. Changer B.V. zal maatregelen nemen zodat alle aan Changer B.V. door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order. Changer B.V. zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden kenbaar maken. 4. Changer B.V. zal redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen. 5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Changer B.V. gesloten overeenkomst over te dragen. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer Changer B.V. hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Changer B.V. heeft verkregen. 6. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de afnemer dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De afnemer vrijwaart Changer B.V. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. 7. Volgt geen order op een besteld recept, als onder 13.1 bedoeld, dan wordt dit na 1 maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij Changer B.V. blijft. 8. Auteursrechten zijn in de kosten der recepturen niet begrepen.

15. GESCHILLEN 1. Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtsbehandeling die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands Recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem, tenzij Changer B.V. het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van afnemer wenst te brengen. 2. Indien door Changer B.V. en afnemer gewenst kunnen partijen hun geschil voorleggen aan een arbitragecommissie met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep. Indien tot inschakeling van een arbitragecommissie wordt besloten, wordt hier reeds voor alsdan bepaald dat: A. Een geschil is aanwezig wanneer 1 partij verklaart dat zulks het geval is. B. Een arbitragecommissie bestaat uit 3 arbiters en hun uitspraak is bindend. C. De benoeming van arbiters geschiedt als volgt: 1 door de eisende partij, 1 door de beklaagde partij en 1 door de beide arbiters aangestelde derde deskundige. Hun last duurt voort tot een eindbeslissing is gegeven. D. Tenminste 1 der arbiters is een rechtskundige (meester in de rechten). E. De arbiters dienen uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van het desbetreffende verzoek te zijn benoemd. F. Een verzoek tot het starten van de arbitrageprocedure geschiedt bij aangetekend schrijven aan de arbiters zodra deze zijn aangesteld. Dit schrijven geeft de geschillen en eisen duidelijk weer. G. Een verzoek is niet meer ontvankelijk indien de prestatie waarop het geschil betrekking heeft langer dan 6 maanden is geleden. H. Het geding zal worden gevoerd op de wijze door arbiters in iedere zaak te bepalen. I. De arbiters zullen op bekwame termijn recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn. J. De arbiters zijn bevoegd, hetzij van de eisende partij, hetzij van beide partijen, een voorschot als waarborg voor de voldoening van de kosten der arbitrage te vorderen. K. De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbiters vast te stellen bedrag in de kosten der arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen, worden veroordeeld. L. Indien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk worden gesteld, kunnen de kosten der arbitrage over hen worden verdeeld en die van partijen zelve geheel of ten dele tussen hen worden gecompenseerd. M. De honoraria der arbiters, tot het door hen te bepalen bedrag, is onder de bovengenoemde kosten begrepen. N. De arbiters zijn tot geheimhouding verplicht ter zake van alles wat hen in hun functie ter kennis komt.

Changer B.V. Tolstraat 40 te Haaksbergen Maart 2012

bottom of page